Heaven

"You grow to heaven. You don't grow to heaven."
--Edgar Cayce